Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

 1.  „Niniejszym wskazujemy iż TOPWOOD ECO PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Staniątkach, pod adresem Staniątki 584, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000177241, NIP: 683-100-48-54, REGON: 350816816 (dalej: „Spółka”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych z uwagi na czynności podjęte przez Pana/Panią wobec Spólki.
 2. Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa
 3. Nadto, Spółka informuje, iż:
  • Dane osobowe będą przetwarzane na cele zgodne z Pana/Pani żądaniem, w tym w szczególności związane z działalnością gospodarczą Spółki, tj. produkcją i dostarczaniem opakowań jednorazowych, w tym w szczególności kontaktu z Panią/ Panem, na cele finansowo-księgowe, a także na cele wszelkiej sprawozdawczości, do której Spółka zobowiązana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwagi na zakres prowadzonej działalności gospodarczej, a także na cele prowadzonej bazy danych klientów, faktur itp. oraz inne prawnie uzasadnione cele;
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz o ile okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania czynności i umów na Pani/ Pana żądanie, a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków stron umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także od 25.05.2018 r. prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania czynności żądanych przez Panią/Pana od Spółki.”
Copyright © 2024 Topwood Ekologiczne Opakowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ShiftProjektowanie